Top 3:
P(10m)Name10m P(30m)Name30mP(Speed)NameSpeed
1.Ronny (Ingo)1.1111.Ronny (Ingo)1.9681.Emilio Pietro (Ingo)93.26
2.Dilan Karim (Ingo)1.1532.Dilan Karim (Ingo)22.Dilan Karim (Ingo)91.37
3.Ronny (Ingo)1.1963.Emilio Pietro (Ingo)2.0193.Anton (Ingo)90.23
Gesamtliste 10m Gesamtliste 30mGesamtliste Speed

Jahrgangs-Wertung:

Teamwertung: